คำถามใน นโยบายการจดโดเมน

 • เอกสาร : สามารถพิจารณาได้เป็น 2 กรณีกรณีที่ 1. จดทะเบียนชื่อโดเมนโดยพิจารณาจากชื่อองค์กร ชื่อโดเมนจำเป็นต้องสอดคล้อง, เป็นส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือย่อมากจากชื่อองค์กรได้ (ไม่สามารถเพิ่มตัวอักษร) ชื่อองค์กร 1 ชื่อ สามารถใช้อ้างอิงเพื่อจดทะเบียนชื่อโดเมนได้เพียง 1 ชื่อ เท่านั้น   หมายเหตุ กรณีไม่ใช่นิติบุคคล แต่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถจดทะเบียน .co.th
  2533 ครั้ง
 • เอกสาร :1. หนังสือรับรองการขอจดทะเบียนชื่อโดเมนถึงผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของหน่วยงานต้นสังกัด (CIO : Chief Information Officer) หรือ2. หนังสือรับรองการใช้ชื่อโดเมนของหน่วยงานซึ่งออกโดย CIO ของหน่วยงานต้นสังกัดกรณีที่เป็นโครงการ จะต้องแสดงหนังสือซึ่งประกอบด้วย - รายนามคณะกรรมการ - วัตถุประสงค์ของโครงการ - วันสิ้นสุดของโครงการ - หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ ตัวอย่างเอกสาร  ( เอกสารออกโดย CIO
  2506 ครั้ง
 • เอกสาร :หนังสือจัดตั้งองค์กร เช่น หนังสือจัดตั้งสมาคม หรือ หนังสือจัดตั้งมูลนิธิ เป็นต้น   กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งองค์กรได้นั้น รบกวนแสดงหนังสือ 2 ฉบับ ได้แก่1. หนังสือแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับองค์กร ดังนี้  - รายนามคณะกรรมการ เช่น ประธาน, คณะกรรมการ  - วัตถุประสงค์ 
  1688 ครั้ง
 •   เอกสาร :    ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมทั้ง 3 แบบ ตาม พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔   ตัวอย่างเอกสาร
  1576 ครั้ง
 • เอกสาร :      หนังสือรับรองจาก กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย อนุญาตให้หน่วยงาน/องค์กรภายใต้การกำกับของ กองบัญชาการกองทัพไทย จดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้ .mi.th ได้   ตัวอย่างเอกสาร  
  1612 ครั้ง
 • เอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .in.th นั้น สามารถพิจารณาได้เป็น 2 แบบ   แบบที่หนึ่ง จดทะเบียนโดเมนเนมในนามองค์กร เอกสาร :  - หนังสือรับรองบริษัท  - ใบภ.พ.20 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม)  - ใบท.ค.0401 (ทะเบียนการค้า)  - เอกสารแสดงการจัดตั้งองค์กร /club/group แบบที่สอง จดทะเบียนโดเมนเนมในนามบุคคล เอกสาร
  1678 ครั้ง
 • เอกสาร : หนังสือจัดตั้งโรงเรียน กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งโรงเรียนได้นั้น ทางสถานศึกษาสามารถออกหนังสือรับรองการจดทะเบียนโดเมน ซึ่งระบุใจความดังนี้ - หน่วยงานที่สังกัด  - ที่ตั้งของโรงเรียน - รับรองการขอจดทะเบียนโดเมนเนม - พร้อมทั้งประทับตราและเซ็นต์รับรองโดย ท่านผู้อำนวยการของทางสถานศึกษา *หมายเหตุ กรณีที่เป็นสถานศึกษาประเภทกวดวิชา จะต้องแสดงใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนเท่านั้น   ตัวอย่างเอกสาร  - หนังสือรับรองการจดโดเมน  - ใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน
  1603 ครั้ง

หัวข้อหลัก

นโยบายการจดโดเมน

หัวข้อย่อย