ขั้นตอนการย้ายโดเมน ccTLD สำหรับ Business Partner

ขั้นตอนการย้ายโดเมน ccTLD (.co.th ,.ac.th ,.or.th,.or.th,.in.th)  ดังนี้
  1. ย้ายโดเมน ccTLD (.co.th ,.ac.th ,.or.th,.or.th)ออกเอกสารออกจากหน่วยงานผู้ถือครองของโดเมนนั้นๆ ในส่วนของข้อความบนเอกสาร   “ดังกล่าว ทั้งนี้ขอย้ายโดเมนดังกล่าวมาที่ ……(ระบุชื่อหน่วยงาน BP)…../101  “  จะต้องระบุ /101 ทุกครั้ง หลังชื่อหน่วยงานBP ของท่าน

    เอกสารให้ผู้มีอำนาจเซ็นรับรอง ระบุชื่อสกุลตำแหน่งให้ชัดเจน พร้อมประทับตราสำคัญของหน่วยงาน

  2. ย้ายโดเมน .in.th หากโดเมนจดทะเบียนในนามบริษัท ทำเอกสารตามข้อ 1.

      จดโดเมน in.th ในนามบุคล ใช้สำเนาบัตรประชาชน หรือใบขับขี่ เอกสารจะต้องไม่หมดอายุ          พร้อมระบุข้อความดังนี้ “ขอย้ายโดเมน ……(ระบุชื่อโดเมน)……… ไปยัง ……(ระบุชื่อหน่วยงาน BP)…../101  “  จะต้องระบุ /101 ทุกครั้ง หลังชื่อหน่วยงานBP ของท่าน เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

 

ท่านสามารถตรวจสอบWhois ของโดเมนที่ https://register.dotarai.com/whois.php หรือ https://www.thnic.co.th/th/whois/

ตัวอย่างเอกสารประกอบการย้ายโดเมนภายใต้ .th  

สำหรับการย้ายโดเมนภายใต้ .th มายังดอทอะไรนั้น จำเป็นต้องใช้เอกสารการย้ายโดยผู้มีอำนาจ ซึ่งท่านสามารถเตรียมเอกสารตามตัวอย่างเอกสารแยกตามประเภทโดเมน ดังนี้ 

คุณไม่สามารถเพิ่มความคิดเห็นบทความนี้