วงจรชีวิตโดเมน .TH

วงจรชีวิตโดเมน .TH

ดอทอะไรขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่าทางทีเอชนิคได้มีการเปลี่ยนแปลงวงจรชีวิตชื่อโดเมน .th และ .ไทย และกำหนดให้มีค่าธรรมเนียมกู้คืนชื่อโดเมน ซึ่งจะส่งผลต่อโดเมน .th และ .ไทย สำหรับลูกค้าของบริษัท ดอทอะไร ดังต่อไปนี้

1. โดเมนจะมีอายุเหลือสูงสุดได้ไม่เกิน 10 ปีเท่านั้น จะไม่สามารถจดทะเบียนหรือต่ออายุโดเมน ที่ทำให้โดเมนมีอายุเกิน 10 ปีได้
2. โดเมนที่จดทะเบียนเกิน 5 วัน ไม่สามารถลบและจดโดเมนใหม่ในทันที เนื่องจากระยะเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการลบโดเมนคือ 35 วัน (Redemption Grace Period 30 วัน + Pending Delete Period 5 วัน)
3. โดเมนที่จดใหม่ไม่เกิน 5 วันแต่สะกดชื่อโดเมนผิด สามารถขอลบและจดทะเบียนโดเมนใหม่ได้ภายใน 5 วันโดยไม่มีค่าจดทะเบียนเพิ่ม
4. โดเมนที่ไม่ได้รับการต่ออายุภายใน 15 วัน จะถูกระงับการใช้งานชั่วคราว
5. โดเมนที่ไม่ได้รับการต่ออายุภายใน 30 วัน จะถูกลบและมีค่าบริการในการกู้คืนโดเมนจำนวน 1,600 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  

ทั้งนี้ ระบบจดทะเบียนของดอทอะไรจะทำการแจ้งเตือนก่อนโดเมนหมดอายุ 45(สี่สิบห้าวัน) 30(สามสิบวัน) 15(สิบห้าวัน) 7(เจ็ดวัน) และ 1(หนึ่งวัน) และมีการส่ง SMS แจ้งเตือน ณ วันที่โดเมนหมดอายุ (หากท่านต้องการให้ระบบแจ้งเตือนผ่าน SMS กรุณาใส่เบอร์มือถือในส่วนโปรไฟล์ของท่าน) นอกจากนั้นจะมีอีเมลแจ้งเตือนเมื่อโดเมนไปหมดอายุแล้ว 3(สามวัน) และ 7(เจ็ด) วัน ตามลำดับ

การระงับการใช้งานชั่วคราวและการเข้าสู่ช่วงการกู้คืนโดเมน .th จะมีผลตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2563 นี้ แต่การคิดค่าบริการกู้คืนโดเมน
จะเริ่มวันที่ 1  มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

คำอธิบายรูป .th Life cycle (วงจรชีวิตโดเมน .th และ .ไทย) สำหรับลูกค้าดอทอะไร 

โดเมนมีสถานะที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา ส่งผลต่อความสามารถในการใช้งานโดเมนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาต่าง ๆ ดังนี้

Registered Period คือ ช่วงที่โดเมน .th ใช้งานได้ตามจำนวนปีที่จดทะเบียนหรือต่ออายุ ตั้งแต่ 1 ถึง 10 ปี
เมื่อโดเมนหมดอายุ ผู้ถือครองจะสามารถใช้งานโดเมนได้ต่อเนื่องอีก 15 วันหลังจากนั้นโดเมนจะเข้าสู่ช่วงของการระงับใช้งานชั่วคราวต่อไป

Domain Hold Period คือ ช่วงระงับการใช้งานโดเมน เมื่อโดเมน .th หมดอายุไปแล้ว 15 วัน โดเมนจะเข้าสู่ขั้นตอนระงับการใช้งานชั่วคราว ซึ่งโดเมนจะถูกนำออกจากโซน กล่าวคือ ผู้ถือครองจะไม่สามารถเข้าถึงโดเมนนั้นได้ รวมถึงไม่สามารถใช้บริการต่างๆ เกี่ยวกับโดเมนได้ เช่น ไม่สามารถใช้งาน email ภายใต้ชื่อโดเมนนั้นได้จนกว่าจะทำการต่ออายุโดเมน ซึ่งผู้ถือครองสามารถต่ออายุได้ตลอดเวลาก่อนที่โดเมนจะเข้าสู่ช่วง Redemption Grace Period ซึ่งถ้าโดเมนเข้าสู่ช่วงนี้ผู้ถือครองจะต้องชำระ ค่าดำเนินการกู้คืนโดเมน* ตามข้อกำหนด

Redemption Grace Period (RGP) คือ ช่วงกู้คืนโดเมน เมื่อโดเมน .th หมดอายุไปแล้ว 30 วัน หรือ คำขอลบโดเมนจากผู้ถือครองโดเมนได้รับการอนุมัติ ส่งผลให้โดเมนดังกล่าวเข้าสู่ช่วง RGP ซึ่งโดเมนจะถูกนำออกจากโซน กล่าวคือ ผู้ถือครองจะไม่สามารถเข้าถึงโดเมนนั้นได้ และไม่สามารถใช้บริการต่างๆ เกี่ยวกับโดเมนได้อีก จนกว่าโดเมนจะถูกกู้คืนกลับมา

**ชื่อโดเมนที่เข้าสู่วงจรชีวิตช่วง Redemption Grace Period จะต้องเสียค่าธรรมเนียมกู้คืนชื่อโดเมน จำนวน 1,600 บาท ต่อ 1 ชื่อโดเมน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) การกู้คืนโดเมน .th สามารถทำได้โดยชำระค่ากู้คืนโดเมน พร้อมค่าบริการต่ออายุโดเมนอย่างต่ำ 1 ปี

โดเมน .th จะอยู่ในช่วง Redemption Grace Period  เป็นเวลา 30 วันจากนั้นจะเข้าสู่ช่วงลบโดเมน (Pending Delete ) และพร้อมให้บริการจดทะเบียนชื่อโดเมนนั้นแก่ผู้ยื่นคำขอใหม่ต่อ

Pending Delete Period คือ ช่วงลบโดเมน เมื่อโดเมน .th พ้นจากช่วงกู้คืน (RGP) ไปแล้ว Registry จะทำการลบโดเมนออกจากฐานข้อมูลเพื่อให้ชื่อโดเมนดังกล่าวสามารถจดทะเบียนโดเมนนั้นได้อีกครั้ง ซึ่งการลบโดเมนจะใช้เวลา 5 วัน โดยในช่วงนี้จะไม่สามารถทำการกู้คืนโดเมนได้อีกต่อไป

คุณไม่สามารถเพิ่มความคิดเห็นบทความนี้