เอกสารที่สามารถใช้อ้างอิงการการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .GO.TH

~ 0 min
14-04-2020 21:06

เอกสาร :

1. หนังสือรับรองการขอจดทะเบียนชื่อโดเมนถึงผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของหน่วยงานต้นสังกัด (CIO : Chief Information Officer) หรือ

2. หนังสือรับรองการใช้ชื่อโดเมนของหน่วยงานซึ่งออกโดย CIO ของหน่วยงานต้นสังกัด

กรณีที่เป็นโครงการ จะต้องแสดงหนังสือซึ่งประกอบด้วย

 - รายนามคณะกรรมการ
 - วัตถุประสงค์ของโครงการ
 - วันสิ้นสุดของโครงการ
 - หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

ตัวอย่างเอกสาร  ( เอกสารออกโดย CIO )

ตัวอย่างเอกสาร ( เอกสารจากหน่วยงานถึงCIO )

คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย: 0 (0 โหวต)

คุณไม่สามารถเพิ่มความคิดเห็นบทความนี้

คำหลัก