เอกสารที่สามารถใช้อ้างอิงการการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .OR.TH

~ 0 min
14-04-2020 21:07

เอกสาร :
หนังสือจัดตั้งองค์กร เช่น หนังสือจัดตั้งสมาคม หรือ หนังสือจัดตั้งมูลนิธิ เป็นต้น

 

กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งองค์กรได้นั้น รบกวนแสดงหนังสือ 2 ฉบับ ได้แก่

1. หนังสือแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับองค์กร ดังนี้

  - รายนามคณะกรรมการ เช่น ประธาน, คณะกรรมการ
  - วัตถุประสงค์
  - ที่อยู่
  - สำหรับโครงการ ให้ระบุวันสิ้นสุดของโครงการ


2. หนังสือรับรองจากองค์กรพัฒนาเอกชนอื่นที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลหรือหน่วยงานภาครัฐ รับรองว่า มีหน่วยงานดังกล่าวอยู่จริง

ตัวอย่างเอกสาร

คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย: 0 (0 โหวต)

คุณไม่สามารถเพิ่มความคิดเห็นบทความนี้

คำหลัก