เอกสารที่สามารถใช้อ้างอิงการการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .IN.TH

~ 0 min
14-04-2020 21:05

เอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .in.th นั้น สามารถพิจารณาได้เป็น 2 แบบ

 

แบบที่หนึ่ง จดทะเบียนโดเมนเนมในนามองค์กร

เอกสาร :
  - หนังสือรับรองบริษัท

 - ใบภ.พ.20 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 - ใบท.ค.0401 (ทะเบียนการค้า)

 - เอกสารแสดงการจัดตั้งองค์กร /club/group


แบบที่สอง จดทะเบียนโดเมนเนมในนามบุคคล

เอกสาร :
 - สำเนาบัตรประชาชน

 - สำเนาใบขับขี่

 - บัตรประจำตัวข้าราชการ

- หนังสือเดินทางที่ออกโดยราชอาณาจักรไทย

 - ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย (work permit)

 

    กรณีผู้ถือครองอายุต่ำกว่า 15 ปี จะต้องขอจดทะเบียนชื่อโดเมนในนามของผู้ปกครองและสามารถเปลี่ยนแปลงผู้ถือครองได้เมื่อมีอายุครบ 15 ปี บริบูรณ์แล้ว

 

ตัวอย่างเอกสาร (สำหรับบุคคลทั่วไป)

คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย: 0 (0 โหวต)

คุณไม่สามารถเพิ่มความคิดเห็นบทความนี้

คำหลัก