วงจรชีวิตโดเมน gTLDs

~ 0 min
13-03-2020 08:16

 

รายละเอียดวงจรชีวิตของโดเมน gTLDs

 

  • Available คือ ชื่อโดเมนว่างสามารถจดทะเบียนได้ สถานะ(โดเมนว่าง)
  • Active คือ โดเมนจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ผู้อื่นจะไม่สามารถจดทะเบียนในชื่อนี้ได้ สถานะ (โดเมนไม่ว่าง) อายุโดเมนจะขึ้นอยู่กับจำนวนปีที่ท่านจดทะเบียนตั้งแต่ 1ปี โดยสามารถจดทะเบียนได้สูงสุดไม่เกิน 10 ปี
  • Expired คือ โดเมนหมดอายุครบกำหนดที่จดทะเบียนไว้ ยังไม่มีการต่ออายุ หลังจากโดเมนหมดอายุเกิน 15 วันโดเมนดังกล่าวจถูกระงับบริการ DNS มีผลทำให้ไม่สามารถเข้าเว็บไซต์หรือรับส่งEmailภายใต้ชื่อโดเมนได้ชั่วคราวจนกว่าจะมีการต่ออายุ ในช่วงนี้ยังสามารถต่ออายุโดเมนได้  ภายใน 30 วัน (นับจากวันหมดอายุของโดเมน)  Auto- Renew Grace Period (0-30 day )
  • Redemption Period  สถานะคือ เมื่อโดเมนหมดอายุครบ 30 วัน โดเมนไม่มีการต่ออายุจะถูกส่งคืนไปยัง ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) ซึ่งหากต้องการต่ออายุโดเมนจะมีค่าธรรมเนียมดึงโดเมนคืนเพื่อต่ออายุโดเมนประมาณ 3,210 บาทบวกค่าต่ออายุโดเมนอย่างน้อยอีก 1 ปี ในช่วงนี้สามารถดำเนินการภายใน 30 วันหลังจากโดเมนหมดอายุแล้วเท่านั้น
  • Pending Delete (5 days) สถานะคือรอลบซึ่งขั้นตอนนี้จะไม่สามารถดำเนินการใดๆ กับโดเมนได้ ช่วงนี้จะใช้เวลาประมาณ 5วัน โดเมนของคุณจะถูกลบออกจากระบบ จึงจะสามารถจดทะเบียนโดเมนใหม่ได้
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย: 0 (0 โหวต)

คุณไม่สามารถเพิ่มความคิดเห็นบทความนี้

คำหลัก